Cu impozite care variază de la 1% la 16%, un TVA diferenÈ›iat în funcÈ›ie de tipul Èi domeniul de activitate, un proces accesil de înmatriculare al firmei, precum Èi posibilitatea de a accesa forÈ›a de muncă calificată, printre altele, investitorii străini au pus Romania pe harta hub-urilor de afaceri din Europa. ÃŽn acest context, aceÈtia beneficiază de un proces simplificat de înmatriculare al unei societăți Èi de un regim fiscal favorabil, benefic dezvoltării unui business.

*****

Dacă în trecut investitorii străini ezitau în ceea ce priveÈte idea deschiderii unei afaceri în Romania, de câțiva ani este considerată de mulÈ›i investitori străini un mediu propice începerii unei afaceri datorită costurilor relativ scăzute în înfiinÈ›area unei societăți comerciale, regimului de impozitare  prin care aceÈtia beneficiază de un tratament fiscal foarte bun în comparaÈ›ie cu alte state europene Èi de simplificarea procesului de înmatriculare, conform Legii nr. 102/2020 pentru modificarea Èi completarea Legii societăților nr. 31/1990. ÃŽn plus, există Èi posibilitatea, de exemplu, de a înfiinÈ›a o societate comercială cu răspundere limitată, beneficiind de avantajul oferit de alegerea a mai multor obiecte de activitate, un regim de impozitare specific Èi posibilitatea de a înmatricula firma în numai câteva zile, cu ajutorul unui avocat specializat.

Pentru a putea avea o imagine de ansamblu asupra procesului de înfiinÈ›are al unei societăți, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cât Èi a tipurilor de taxe Èi impozite aferente, avocaÈ›ii specializaÈ›i Pavel, Margărit și Asociații prezintă în cele ce urmează paÈii de urmat pentru înmatricularea unei firme Èi tipurile de taxe identificate conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările Èi completările ulterioare.

În Romania, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, se disting cinci forme de societăți comerciale, în cadrul cărora asociații/acționarii pot fi persone fizice sau juridice, române sau străine, printre care cea mai avantajoasă formă este cea de tipul Societate cu Răspundere Limitată (SRL).

În principiu, documentele necesare în vederea demarării procedurilor de înmatriculare a unei firme în Romania cuprind următoarele:

 • Rezervarea denumirii societății la Registrul ComerÈ›ului;
 • Actul constitutiv;
 • Identificarea unui spaÈ›iu pentru sediu social;
 • Contractul de închiriere/subînchiriere/comodat/vânzare-cumpărare/uzufruct/leasing imobiliar pentru stabilirea sediului social;
 • Copie după cartea de identitate sau paÈaportul asociaÈ›ilor/administratorilor;
 • DeclaraÈ›ii autentificate pe proprie răspundere conform cărora asociaÈ›ii/administratorii pot îndeplini condiÈ›iile legale pentru a putea deÈ›ine funcÈ›iile respective;
 • Specimen de semnătură al asociaÈ›ilor/administratorilor;
 • Dovada depunerii capitalului social la o bancă (la alegere) din Romania (minimum 50 euro);
 • Autorizare activități comerciale ce urmeaza a fi desfăÈurate de societate.

AÈadar, pentru a putea înmatricula un SRL în Romania, un prim pas este alegerea unui nume, care ulterior să fie rezervat la Registrul ComerÈ›ului. De notat este că trebuie să vă decideÈ›i asupra a minimum 3 posibile nume pentru companie, având în vedere că în situaÈ›ia în care doriÈ›i un nume care conÈ›ine cuvântul Romania, procedura de admisibilitate a numelui poate dura mai mult întrucât este necesară aprobarea Secretariatului General al Guvernului.

ÃŽn ceea ce priveÈte sediul social, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, acesta poate fi ales Èi la societatea de avocatură pentru o perioadă de cel mult un an de zile, astfel că un avocat specializat pe înființări de societăți comerciale vă poate asista în procesul de înmatriculare a societății comerciale cât Èi la stabilirea sediului social în cadrul societății sale din Romania.

Un al doilea pas este alegerea obiectului de activitate conform codurilor CAEN, existând posibilitatea de a alege un obiect principal de activitate Èi mai multe obiecte secundare, oferind un grad mai mare de flexibilitate în ceea ce priveÈte domeniile de activitate, urmând ca apoi să fie demarat procesul de pregătire a documentaÈ›iei necesere pentru înfiinÈ›area firmei. Acesta este Èi avantajul alegerii societății de tip SRL: posibilitatea de a opera în orice domeniu de activitate.

Când documentaÈ›ia este pregătită, aceasta trebuie depusă la Registrul ComerÈ›ului pentru a se elibera Certificatul de ÃŽnmatriculare, urmat de obÈ›inerea codului de identificare fiscală Èi a numărului de TVA. Un ultim pas este obÈ›inerea avizelor Èi/sau licenÈ›elor de funcÈ›ionare, care sunt eliberate de la ministerele sau agenÈ›iile aferente domeniului în care va activa societatea respectivă. După concluzionarea procedurii de înmatriculare, societatea va fi fost înregistrată la Ministerul FinanÈ›elor, fiindu-i eliberat Èi un Cod Unic de ÃŽnregistrare (CUI).

După deschiderea firmei, ca urmare a desfăÈurării activității comerciale, se aplică diferite regimuri de impozitare directă, impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor Èi impozitul specific.

Impozitul pe profit

În primul rând, există cota de impozitare în cazul impozitul pe profit, care reprezintă 16% din venitul anual obținut, aplicându-se companiilor care au realizat în anul anterior, venituri de cel puțin 1.000.000 euro. Conform Codului fiscal, Titlul II, capitolul I, art. 13, sunt obligați la plata impozitului pe profit, următorii contribuabili:

 1. persoanele juridice române, cu excepțiile prevăzute la alin. (2);
 2. persoanele juridice străine care desfăÈoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în Romania;
 3. persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în Romania;
 4. persoanele juridice străine care realizează venituri astfel cum sunt prevăzute la art. 12 lit. h);
 5. persoanele juridice cu sediul social în Romania, înființate potrivit legislației europene;
 6. persoanele juridice străine rezidente într-un stat terÈ› care desfăÈoară activitate în Romania prin intermediul unuia sau mai multor elemente tratate drept sedii permanente, în ceea ce priveÈte situaÈ›iile ce implică existenÈ›a unor tratamente neuniforme ale elementelor hibride sau tratamente neuniforme ale rezidenÈ›ei fiscale.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

ÃŽn cazul microîntreprinderilor, impozitul este calculat în funcÈ›ie de venitul acestora Èi nu în funcÈ›ie de profit, aÈa cum este cazul situaÈ›iilor mai sus menÈ›ionate. AÈadar, dacă până la data de 31 decembrie din anul precedent, societatea realizează venituri impozabile care nu depăÈesc în lei echivalentul sumei de 1.000.000 euro (conform art. 47 din Codul fiscal), impozitul de plătit este de 1% pentru societățile cu cel puÈ›in un angajat Èi 3% pentru societățile care nu au angajaÈ›i.

Impozitul specific

Pe lângă tipurile de contribuabili menÈ›ionaÈ›i mai sus, mai există Èi impozitul specific, cota de impozitare fiind variabilă iar metodele de calcul determinate în funcÈ›ie de activitatea societății. Conform Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, art. 3, contribuabilii obligaÈ›i la plata acestui tip de impozit sunt persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiÈ›ii:

a) aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN:

5510 – “Hoteluri ÅŸi alte facilităţi de cazare similare”,

5.520 – “Facilităţi de cazare pentru vacanÅ£e ÅŸi perioade de scurtă durată”,

5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri ÅŸi tabere”,

5590 – “Alte servicii de cazare”,

5610 – “Restaurante”,

5621 – “Activităţi de alimentaÅ£ie (catering) pentru evenimente”,

5629 – “Alte servicii de alimentaÅ£ie n.c.a.”,

5630 – “Baruri ÅŸi alte activităţi de servire a băuturilor”

b) nu se află în procesul de lichidare.

La cele de mai sus se adaugă menÈ›iunea că societățile care desfăÈoară activități care se încadrează în categoria jocurilor de noroc sau a cluburilor de noapte, plătesc un impozit mai mic, calculat la 5% din profit, sau 16% din profitul anual impozitabil (în funcÈ›ie de care este mai mare).

De notat este faptul că excepÈ›ie de la impozitul pe venit de 10% fac specialiÈtii IT, salariaÈ›ii din domeniul de cercetare/dezvoltare Èi persoanele cu dizabilități, care sunt scutite de plata impozitului.

ÃŽn ceea ce priveÈte cota standard de TVA în Romania, aceasta este de 19%, derogând de la aceasta cotă serviciile de alimentare cu apă, alimente, băuturi, serviciile medicale cu 9% Èi serviciile de catering, cazare, manuale Ècolare, cărÈ›i, reviste, acces la muzee, evenimente culturale/sportive cu 5%.

De interes pentru cei care doresc să îÈi înfiinteze o societate comercială în Romania este faptul că un cuantum de 2.25% reprezintă contribuÈ›iile sociale datorate de angajator, în timp ce angajatul trebuie să contribuie cu 45%.

ÃŽn eventualitatea în care persoanele juridice deÈ›in Èi clădiri, aceÈtia trebuie să plăteasca un impozit de 0.08% 0.2% din valoarea clădirilor cu scop rezidenÈ›ial Èi 0.2% 1.3% din valoarea clădirilor cu scop comercial.

Conform trendului ascendent din ultimii ani din cadrul mediului de afaceri, cât Èi a numărului mare de înmatriculări de societăți comerciale, tot mai mulÈ›i investitori aleg să înfiinÈ›eze societăți în Romania Èi să îÈi desfăÈoare activitățile comerciale aici beneficiind atât de sistemul de impozitare cât Èi de procesul facil de înmatriculare. Cu peste 15 ani de experiență, Pavel Margarit și Asociații este o societate de avocatură care asistă în tranzacÈ›ii de finanÈ›are transfrontraliere Èi contracte comerciale complexe, fuziuni, achiziÈ›ii Èi acorduri de tip joint venture. AvocaÈ›ii specializaÈ›i în fuziuni, achiziÈ›ii Èi finanțări internaÈ›ionale au reprezentat de-a lungul timpului investitori, fonduri de investiÈ›ii, companii listate la bursă, bănci Èi companii multinaÈ›ionale, în derularea operaÈ›iunilor sale în Romania. Echipa noastră de avocaÈ›i din cadrul departamentului nostru de Commercial, Corporate Èi M&A acordă asistență pe legea societăților comerciale, serviciile variind de la înființări, dizolvări, fuziuni, achiziÈ›ii, de societati comerciale in Romania, achiziÈ›ii de societăți, cesiuni de părÈ›i sociale sau fuziuni.