Η οδηγία 2014/98/ΕΕ της 15ης Οκτωβρίου 2014 εφαρμόζει την οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για το γένος και τα είδη οπωροφόρων φυτών που αναφέρονται στο παράρτημα I, τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι προμηθευτές και τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τους επίσημους επιθεωρήσεις.

Απόσπασμα από την οδηγία:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

(1)

˜mother plant means an identified plant intended for propagation;

 

(2)

˜candidate pre-basic mother plant means a mother plant which the supplier intends to have accepted as pre-basic mother plant;

 

(3)

˜pre-basic mother plant means a mother plant intendedfor the production of pre-basic material;

 

(4)

˜basic mother plant means a mother plant intendedfor the production of basic material;

 

(5)

˜certified mother plant means a mother plant intendedfor the production of certified material;

 

(6)

˜pest means any species, strain or biotype of plant, animal or pathogenic agent injurious to plants or plant products and listed in Annexes I, II and III;

 

(7)

˜visual inspection means the examination of plants or parts of plants using the unaided eye, lens, stereoscope or microscope;

 

(8)

˜test means examination, other than visual inspection;

 

(9)

˜fruiting plant means a plant propagated from a mother plant and grown for the production of fruit in order to permit the verification of the varietal identity of that mother plant;

 

(10)

˜category means pre-basic material, basic material, certified material or CAC material;

 

(11)

˜multiplication means vegetative production of mother plants in order to obtain a sufficient number of mother plants in the same category;

 

(12)

˜renewal of a mother plant means replacing a mother plant by a plant vegetatively produced from it;

 

(13)

˜micropropagation means the multiplication of plant material in order to produce a large number of plants, using in vitroκαλλιέργεια διαφοροποιημένων βλαστικών οφθαλμών ή διαφοροποιημένων φυτικών μεριστωμάτων που λαμβάνονται από φυτό.

 

(14)

˜practically free from defects means that defects likely to impair the quality and usefulness of the propagating material or fruit plants, are present at a level equal to, or lower than, the level expected to result from good cultivating and handling practices, and that level is consistent with good cultivating and handling practices;

 

(15)

˜practically free from pests means that the extent to which pests are present on the propagating material or fruit plants is sufficiently low to ensure acceptable quality and usefulness of the propagating material;

 

(16)

˜laboratory means any facility used for the testing of propagating material and fruit plants;

 

(17)

˜cryopreservation means the maintenance of plant material by cooling to ultra-low temperatures, in order to retain the viability of the material.

Άρθρο 2

Γενικές προμήθειες

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά που ανήκουν στα γένη και τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 2008/90/ΕΚ συμμορφώνονται, κατά την παραγωγή και την εμπορία, με τα άρθρα 3 έως 27 της παρούσας οδηγίας, κατά περίπτωση.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών που ανήκουν στα γένη και τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 2008/90/ΕΚ, οι προμηθευτές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 28 και 29.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά την παραγωγή και την εμπορία, το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά, που ανήκουν στα γένη και τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 2008/90/ΕΚ, επιθεωρούνται επίσημα σύμφωνα με το άρθρο 30.

4. Πολλαπλασιαστικό υλικό που πληροί τις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης κατηγορίας δεν πρέπει να αναμιγνύεται με υλικό άλλων κατηγοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ, ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ, ΟΠΩΡΟΦΥΤΑ

ΤΜΗΜΑ 1

Απαιτήσεις για προ-βασικό υλικό

Άρθρο 3

Απαιτήσεις για πιστοποίηση προβασικού υλικού

1. Το πολλαπλασιαστικό υλικό, εκτός από μητρικά φυτά και άλλα από υποκείμενα που δεν ανήκουν σε ποικιλία, πιστοποιείται επίσημα, κατόπιν αιτήματος, ως προβασικό υλικό, εάν διαπιστωθεί ότι πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 

(ένα)

πολλαπλασιάζεται απευθείας από μητρικό φυτό σύμφωνα με το άρθρο 13 ή το άρθρο 14·

 

(σι)

είναι πιστή στην περιγραφή της ποικιλίας της και η πιστότητά της στην περιγραφή της ποικιλίας επαληθεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7·

 

(Γ)

διατηρείται σύμφωνα με το άρθρο 8·

 

(ρε)

συμμορφώνεται με τις υγειονομικές απαιτήσεις του άρθρου 10·

 

(μι)

όταν η Επιτροπή έχει χορηγήσει παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 για την καλλιέργεια προβασικών μητρικών φυτών και προβασικού υλικού στο χωράφι υπό συνθήκες μη στεγανότητας των εντόμων, το έδαφος συμμορφώνεται με το άρθρο 11·

 

(φά)

συμμορφώνεται με το άρθρο 12 σχετικά με τα ελαττώματα.

2. Το μητρικό φυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) είτε έχει γίνει δεκτό σύμφωνα με το άρθρο 5 είτε έχει ληφθεί με πολλαπλασιασμό σύμφωνα με το άρθρο 13 ή με μικροπολλαπλασιασμό σύμφωνα με το άρθρο 14.

3. Όταν ένα προβασικό μητρικό φυτό ή προβασικό υλικό δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις των άρθρων 7 έως 12, ο προμηθευτής το απομακρύνει από την περιοχή των άλλων προβασικών μητρικών φυτών και του προβασικού υλικού. Αυτό το μητρικό φυτό ή υλικό που αφαιρέθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό, πιστοποιημένο ή υλικό CAC, υπό τον όρο ότι πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία για τις αντίστοιχες κατηγορίες.

Αντί να αφαιρέσει αυτό το μητρικό φυτό ή αυτό το υλικό, ο προμηθευτής μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτό το μητρικό φυτό ή αυτό το υλικό συμμορφώνεται ξανά με αυτές τις απαιτήσεις.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις για πιστοποίηση υποκείμενων που δεν ανήκουν σε ποικιλία ως προβασικό υλικό

1. Ένα υποκείμενο που δεν ανήκει σε ποικιλία, θα πιστοποιείται επίσημα ως προβασικό υλικό, κατόπιν αιτήματος, εάν διαπιστωθεί ότι πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 

(ένα)

πολλαπλασιάζεται απευθείας, με βλαστικό ή σεξουαλικό πολλαπλασιασμό από μητρικό φυτό. στην περίπτωση του σεξουαλικού πολλαπλασιασμού τα γονιμοποιητικά δέντρα (επικονιαστές) παράγονται άμεσα με βλαστικό πολλαπλασιασμό από μητρικό φυτό.

 

(σι)

Είναι πιστό στην περιγραφή του είδους του.

 

(Γ)

διατηρείται σύμφωνα με το άρθρο 8·

 

(ρε)

συμμορφώνεται με τις υγειονομικές απαιτήσεις του άρθρου 10·

 

(μι)

όταν η Επιτροπή έχει χορηγήσει παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 για την καλλιέργεια προβασικών μητρικών φυτών και προβασικού υλικού στο χωράφι υπό συνθήκες μη στεγανότητας των εντόμων, το έδαφος συμμορφώνεται με το άρθρο 11·

 

(φά)

συμμορφώνεται με το άρθρο 12 σχετικά με τα ελαττώματα.

2. Το μητρικό φυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) είτε έχει γίνει αποδεκτό σύμφωνα με το άρθρο 6 είτε έχει ληφθεί με πολλαπλασιασμό σύμφωνα με το άρθρο 13 ή με μικροπολλαπλασιασμό σύμφωνα με το άρθρο 14.

3. Όταν ένα υποκείμενο που είναι προβασικό μητρικό φυτό ή προβασικό υλικό δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις των άρθρων 8 έως 12, ο προμηθευτής το απομακρύνει από την περιοχή των άλλων προβασικών μητρικών φυτών και του προβασικού υλικού. Αυτό το υποκείμενο που αφαιρέθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό, πιστοποιημένο ή υλικό CAC, υπό τον όρο ότι πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία για τις αντίστοιχες κατηγορίες.

Αντί να αφαιρέσει αυτό το υποκείμενο, ο προμηθευτής μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτό το υποκείμενο συμμορφώνεται ξανά με αυτές τις απαιτήσεις.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις για την αποδοχή ενός προβασικού μητρικού φυτού

1. Ο αρμόδιος επίσημος φορέας αποδέχεται ένα φυτό ως προβασικό μητρικό φυτό εάν συμμορφώνεται με τα άρθρα 7 έως 12 και εάν η πιστότητά του στην περιγραφή της ποικιλίας του αποδεικνύεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4.

Αυτή η αποδοχή πραγματοποιείται βάσει επίσημης επιθεώρησης και των αποτελεσμάτων των δοκιμών, αρχείων και διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 30.

2. Ο αρμόδιος επίσημος φορέας διαπιστώνει την πιστότητα του προβασικού μητρικού φυτού στην περιγραφή της ποικιλίας του με την παρατήρηση της έκφρασης των χαρακτηριστικών της ποικιλίας. Η παρατήρηση αυτή βασίζεται σε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

 

(ένα)

την επίσημη περιγραφή για ποικιλίες που είναι καταχωρισμένες σε οποιοδήποτε από τα εθνικά μητρώα και για ποικιλίες που προστατεύονται νομικά από δικαίωμα φυτικής ποικιλίας·

 

(σι)

την περιγραφή που συνοδεύει την αίτηση για ποικιλίες που αποτελούν αντικείμενο αίτησης καταχώρισης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της εκτελεστικής οδηγίας 2014/97/ΕΕ της Επιτροπής(5);

 

(Γ)

την περιγραφή που συνοδεύει την αίτηση για ποικιλίες που αποτελούν αντικείμενο αίτησης καταχώρισης δικαιώματος φυτικής ποικιλίας·

 

(ρε)

την επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή, εάν η ποικιλία που υπόκειται στην εν λόγω περιγραφή είναι εγγεγραμμένη σε εθνικό μητρώο.

3. Όταν εφαρμόζεται το στοιχείο β) ή στοιχείο γ) της παραγράφου 2, το προβασικό μητρικό φυτό γίνεται αποδεκτό μόνο εάν υπάρχει έκθεση, η οποία συντάσσεται από οποιονδήποτε αρμόδιο επίσημο φορέα στην Ένωση ή σε τρίτη χώρα, που αποδεικνύει ότι η αντίστοιχη ποικιλία είναι ευδιάκριτη, ομοιόμορφη και σταθερή. Ωστόσο, εν αναμονή της καταχώρισης της ποικιλίας, το σχετικό μητρικό φυτό και το υλικό που παράγεται από αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την παραγωγή βασικού ή πιστοποιημένου υλικού και δεν διατίθενται στο εμπόριο ως προβασικό, βασικό ή πιστοποιημένο υλικό.

4. Όταν η διαπίστωση της πιστότητας στην περιγραφή της ποικιλίας είναι δυνατή μόνο με βάση τα χαρακτηριστικά ενός καρποφόρου φυτού, η παρατήρηση της έκφρασης των χαρακτηριστικών της ποικιλίας πραγματοποιείται στους καρπούς ενός καρποφόρου φυτού πολλαπλασιάζεται από το προβασικό μητρικό φυτό. Αυτά τα καρποφόρα φυτά διατηρούνται χωριστά από τα προβασικά μητρικά φυτά και το προβασικό υλικό.

Τα καρποφόρα φυτά επιθεωρούνται οπτικά στις καταλληλότερες περιόδους του έτους, λαμβανομένων υπόψη των κλιματικών συνθηκών και των συνθηκών ανάπτυξης των φυτών των σχετικών γενών ή ειδών.

Άρθρο 6

Απαιτήσεις για την αποδοχή υποκείμενου που δεν ανήκει σε ποικιλία

Ο αρμόδιος επίσημος φορέας αποδέχεται ένα υποκείμενο που δεν ανήκει σε ποικιλία ως προβασικό μητρικό φυτό, εάν είναι πιστό στην περιγραφή του είδους του και εάν συμμορφώνεται με τα άρθρα 8 έως 12.

Αυτή η αποδοχή πραγματοποιείται με βάση επίσημη επιθεώρηση και τα αποτελέσματα των δοκιμών, τα αρχεία και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 30.

Άρθρο 7

Επαλήθευση της πιστότητας στην περιγραφή της ποικιλίας

Ο αρμόδιος επίσημος φορέας και, κατά περίπτωση, ο προμηθευτής επαληθεύουν τακτικά την αληθή του προβασικού μητρικού φυτούμικρόκαι από προβασικό υλικό για την περιγραφή της ποικιλίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3, ανάλογα με την περίπτωση για τη σχετική ποικιλία και τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο πολλαπλασιασμού.

Εκτός από την τακτική επαλήθευση των προβασικών μητρικών φυτών και του προβασικού υλικού, ο αρμόδιος επίσημος φορέας και, κατά περίπτωση, ο προμηθευτής επαληθεύουν, μετά από κάθε ανανέωση, τα προβασικά μητρικά φυτά που προκύπτουν από αυτήν.

Άρθρο 8

Απαιτήσεις σχετικά με τη συντήρηση προβασικών μητρικών φυτών και προβασικού υλικού

1. Οι προμηθευτές πρέπει να διατηρούν προβασικά μητρικά φυτά και προβασικό υλικό σε εγκαταστάσεις που προορίζονται για τα συγκεκριμένα γένη ή είδη και είναι στεγανά από έντομα και διασφαλίζουν την ελευθερία από μόλυνση μέσω εναέριων φορέων και οποιωνδήποτε άλλων πιθανών πηγών σε όλη την παραγωγή επεξεργάζομαι, διαδικασία.

Τα υποψήφια προβασικά μητρικά φυτά διατηρούνται υπό συνθήκες ανθεκτικότητας στα έντομα και απομονώνονται φυσικά από τα προβασικά μητρικά φυτά στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι δοκιμές σχετικά με τη συμμόρφωση με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2. κατέληξε στο συμπέρασμα.

2. Τα προβασικά μητρικά φυτά και το προβασικό υλικό πρέπει να διατηρούνται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι αναγνωρίζονται μεμονωμένα καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

3. Τα προβασικά μητρικά φυτά και το προβασικό υλικό πρέπει να καλλιεργούνται ή να παράγονται, απομονωμένα από το έδαφος, σε γλάστρες χωρίς χώμα ή με αποστειρωμένα μέσα καλλιέργειας. Αναγνωρίζονται με ετικέτες που διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα τους.

4. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1, 2 και 3 μπορεί να χορηγηθεί άδεια σε ένα κράτος μέλος να παράγει προβασικά μητρικά φυτά και προβασικό υλικό στο χωράφι υπό συνθήκες μη στεγανές για τα έντομα για συγκεκριμένα γένη ή είδη. Το υλικό αυτό προσδιορίζεται με ετικέτες για να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του. Η άδεια αυτή χορηγείται υπό τον όρο ότι το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη μόλυνσης των φυτών από εναέριους φορείς, επαφή με τις ρίζες, διασταυρούμενη μόλυνση από μηχανήματα, εργαλεία εμβολιασμού και οποιεσδήποτε άλλες πιθανές πηγές.

5. Τα προβασικά μητρικά φυτά και το προβασικό υλικό μπορούν να διατηρηθούν με κρυοσυντήρηση.

6.   Pre-basic mother plants may only be used for a period calculated on the basis of the stability of the variety or the environmental conditions under which they are grown and any other determinants having an impact on the stability of the variety.

Article 9

Health requirements for candidate pre-basic mother plants and for pre-basic mother plants produced by renewal

1.   A candidate pre-basic mother plant shall be free from the pests listed in Annex I, as regards the genus or species concerned.

The candidate pre-basic mother plant concerned shall, by visual inspection in the facilities and fields be found free from the pests listed in Annex I, as regards the genus or species concerned.

That visual inspection shall be carried out by the responsible official body and, where appropriate, the supplier.

In case of doubts concerning the presence of those pests, the responsible official body and, where appropriate, the supplier shall carry out sampling and testing of the candidate pre-basic mother plant concerned.

2.   A candidate pre-basic mother plant shall be free from the pests listed in Annex II, as regards the genus or species concerned.

The candidate pre-basic mother plant concerned shall, by visual inspection in the facilities and fields, and by sampling and testing, be found free from the pests listed in Annex II, as regards the genus or species concerned.

Αυτή η οπτική επιθεώρηση, δειγματοληψία και δοκιμή διενεργούνται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα και, κατά περίπτωση, από τον προμηθευτή.

Αυτή η δειγματοληψία και η δοκιμή πραγματοποιούνται την καταλληλότερη περίοδο του έτους, λαμβανομένων υπόψη των κλιματικών συνθηκών και των συνθηκών ανάπτυξης του φυτού, καθώς και της βιολογίας των επιβλαβών οργανισμών που σχετίζονται με αυτό το φυτό. Δειγματοληψίες και δοκιμές πραγματοποιούνται επίσης οποιαδήποτε στιγμή του έτους σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία αυτών των επιβλαβών οργανισμών.

3. Όσον αφορά τη δειγματοληψία και τις δοκιμές, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισμού Προστασίας Φυτών (EPPO) ή άλλα πρωτόκολλα διεθνώς αναγνωρισμένα. Όταν δεν υπάρχουν τέτοια πρωτόκολλα, ο αρμόδιος επίσημος φορέας εφαρμόζει τα σχετικά πρωτόκολλα που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, τα εν λόγω πρωτόκολλα.

Ο αρμόδιος επίσημος φορέας και, κατά περίπτωση, ο προμηθευτής υποβάλλουν τα δείγματα σε εργαστήρια που γίνονται επίσημα αποδεκτά από τον αρμόδιο επίσημο φορέα.

Η μέθοδος δοκιμής για ιούς, ιοειδή, ασθένειες που μοιάζουν με ιούς και φυτοπλάσματα που εφαρμόζεται σε υποψήφια προβασικά μητρικά φυτά είναι βιολογική ευρετηρίαση σε φυτά δείκτες. Άλλες μέθοδοι δοκιμών μπορούν να εφαρμοστούν σε περίπτωση που το κράτος μέλος θεωρεί, βάσει επιστημονικών στοιχείων που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους, ότι παράγουν αποτελέσματα εξίσου αξιόπιστα με τη βιολογική ευρετηρίαση σε φυτά-δείκτες.

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, όταν ένα υποψήφιο προ-βασικό μητρικό φυτό είναι δενδρύλλιο, απαιτείται οπτική επιθεώρηση, δειγματοληψία και δοκιμή μόνο για ιούς, ιοειδή ή ασθένειες που μοιάζουν με ιούς που μεταδίδονται από τη γύρη και αναφέρονται στο παράρτημα II, όσον αφορά το σχετικό γένος ή είδος, υπό την προϋπόθεση ότι μια επίσημη επιθεώρηση έχει επιβεβαιώσει ότι το εν λόγω δενδρύλλιο αναπτύχθηκε από σπόρο που παρήχθη από φυτό απαλλαγμένο από συμπτώματα που προκαλούνται από αυτούς τους ιούς, ιοειδή και ασθένειες που μοιάζουν με ιούς και ότι το εν λόγω δενδρύλλιο έχει διατηρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3.

5. Οι παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζονται επίσης σε προβασικό μητρικό φυτό που παράγεται με ανανέωση.

Ένα προβασικό μητρικό φυτό που παράγεται με ανανέωση είναι απαλλαγμένο από ιούς και ιοειδή που αναφέρονται στο παράρτημα II, όσον αφορά το γένος ή το σχετικό είδος.

Αυτό το προ-βασικό μητρικό φυτό, με οπτική επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις, τα χωράφια και τις παρτίδες, και με δειγματοληψία και δοκιμή, θα βρεθεί απαλλαγμένο από αυτούς τους ιούς και ιοειδή.

Αυτή η οπτική επιθεώρηση, δειγματοληψία και δοκιμή διενεργούνται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα και, κατά περίπτωση, από τον προμηθευτή.

Άρθρο 10

Υγειονομικές απαιτήσεις για προβασικά μητρικά φυτά και για προβασικό υλικό

1. Ένα προβασικό μητρικό φυτό ή προβασικό υλικό είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I και στο παράρτημα II, όσον αφορά το γένος ή το σχετικό είδος.

Το προβασικό μητρικό φυτό ή το σχετικό προβασικό υλικό, με οπτική επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις, τα χωράφια και τις παρτίδες, διαπιστώνεται απαλλαγμένο από τα παράσιτα που αναφέρονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι και στο Παράρτημα ΙΙ, όσον αφορά το σχετικό γένος ή είδος . Η εν λόγω οπτική επιθεώρηση διενεργείται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα και, κατά περίπτωση, από τον προμηθευτή.

Το ποσοστό των προβασικών μητρικών φυτών ή του προβασικού υλικού, το οποίο έχει προσβληθεί από τα παράσιτα που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επίπεδα ανοχής που ορίζονται σε αυτό. Τα προβασικά μητρικά φυτά ή το σχετικό προβασικό υλικό διαπιστώνεται, με οπτική επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις, τα χωράφια και τις παρτίδες, ότι συμμορφώνονται με αυτά τα επίπεδα. Η εν λόγω οπτική επιθεώρηση διενεργείται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα και, κατά περίπτωση, από τον προμηθευτή.

Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία αυτών των επιβλαβών οργανισμών, ο αρμόδιος επίσημος φορέας και, κατά περίπτωση, ο προμηθευτής διενεργούν δειγματοληψία και δοκιμές του προβασικού μητρικού φυτού ή του σχετικού προβασικού υλικού.

2. Ο αρμόδιος επίσημος φορέας και, κατά περίπτωση, ο προμηθευτής διενεργούν οπτική επιθεώρηση, δειγματοληψία και δοκιμή προβασικού μητρικού φυτού ή προβασικού υλικού, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV όσον αφορά το γένος ή το σχετικό είδος.

3. Όσον αφορά τη δειγματοληψία και τις δοκιμές, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πρωτόκολλα της EPPO ή άλλα πρωτόκολλα διεθνώς αναγνωρισμένα. Όταν δεν υπάρχουν τέτοια πρωτόκολλα, ο αρμόδιος επίσημος φορέας εφαρμόζει τα σχετικά πρωτόκολλα που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, τα εν λόγω πρωτόκολλα.

Ο αρμόδιος επίσημος φορέας και, κατά περίπτωση, ο προμηθευτής υποβάλλουν τα δείγματα σε εργαστήρια που γίνονται επίσημα αποδεκτά από τον αρμόδιο επίσημο φορέα.

4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε προβασικά μητρικά φυτά και προβασικό υλικό κατά την κρυοσυντήρηση.

Άρθρο 11

Απαιτήσεις εδάφους

1. Τα προβασικά μητρικά φυτά και το προβασικό υλικό επιτρέπεται να καλλιεργούνται μόνο σε έδαφος απαλλαγμένο από παράσιτα που απαριθμούνται στο παράρτημα III, για το συγκεκριμένο γένος ή είδος, και τα οποία φιλοξενούν ιούς που επηρεάζουν το συγκεκριμένο γένος ή είδος. Η απαλλαγή από τέτοιους επιβλαβείς οργανισμούς διασφαλίζεται με δειγματοληψία και δοκιμές.

Αυτή η δειγματοληψία διενεργείται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα και, κατά περίπτωση, από τον προμηθευτή.

Αυτή η δειγματοληψία και η δοκιμή διενεργούνται πριν από τη φύτευση των προβασικών μητρικών φυτών ή του σχετικού προβασικού υλικού και επαναλαμβάνονται κατά την ανάπτυξη όταν υπάρχει υποψία για την παρουσία των επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1.

Αυτή η δειγματοληψία και η δοκιμή διενεργούνται λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες και τη βιολογία των επιβλαβών οργανισμών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, και εάν τα εν λόγω παράσιτα σχετίζονται με τα προβασικά μητρικά φυτά ή το σχετικό προβασικό υλικό.

2. Δεν πραγματοποιούνται δειγματοληψίες και δοκιμές όταν φυτά που είναι ξενιστές για τα παράσιτα που αναφέρονται στο παράρτημα III, για το συγκεκριμένο γένος ή είδος, δεν έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος παραγωγής για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και όπου υπάρχουν αναμφίβολα αφορά την απουσία των σχετικών παρασίτων σε αυτό το έδαφος.

Δεν διενεργούνται δειγματοληψίες και δοκιμές όταν ο αρμόδιος επίσημος φορέας συμπεράνει βάσει επίσημης επιθεώρησης ότι το έδαφος είναι απαλλαγμένο από παράσιτα που απαριθμούνται στο παράρτημα III, για το συγκεκριμένο γένος ή είδος, και οι οποίοι ξενιστές ιούς που επηρεάζουν αυτό το γένος ή είδη.

3. Στην περίπτωση της δειγματοληψίας και των δοκιμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή άλλα πρωτόκολλα που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Όταν δεν υπάρχουν τέτοια πρωτόκολλα, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα σχετικά πρωτόκολλα που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, τα εν λόγω πρωτόκολλα.

Άρθρο 12

Απαιτήσεις σχετικά με ελαττώματα που ενδέχεται να βλάψουν την ποιότητα

Τα προβασικά μητρικά φυτά και το προβασικό υλικό πρέπει να βρίσκονται πρακτικά απαλλαγμένα από ελαττώματα με βάση την οπτική επιθεώρηση. Η εν λόγω οπτική επιθεώρηση διενεργείται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα και, κατά περίπτωση, από τον προμηθευτή. Τραυματισμοί, αποχρωματισμοί, ουλώδεις ιστοί ή αποξήρανση θεωρούνται ως ελαττώματα, εάν επηρεάζουν την ποιότητα και τη χρησιμότητα ως πολλαπλασιαστικού υλικού.

Άρθρο 13

Απαιτήσεις που αφορούν τον πολλαπλασιασμό, την ανανέωση και τον πολλαπλασιασμό των προβασικών μητρικών φυτών

1. Ο προμηθευτής μπορεί να πολλαπλασιάζει ή να ανανεώνει ένα προβασικό μητρικό φυτό που είναι αποδεκτό σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1.

2. Ο προμηθευτής μπορεί να πολλαπλασιάσει ένα προβασικό μητρικό φυτό για την παραγωγή προβασικού υλικού.

3. Ο πολλαπλασιασμός, η ανανέωση και ο πολλαπλασιασμός των προβασικών μητρικών φυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

4. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πρωτόκολλα σχετικά με τον πολλαπλασιασμό, την ανανέωση και τον πολλαπλασιασμό των προβασικών μητρικών φυτών. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πρωτόκολλα της EPPO ή άλλα πρωτόκολλα που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Όταν δεν υπάρχουν τέτοια πρωτόκολλα, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα σχετικά πρωτόκολλα που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, τα εν λόγω πρωτόκολλα.

Τα πρωτόκολλα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1 της παρούσας παραγράφου πρέπει να έχουν δοκιμαστεί στα σχετικά γένη ή είδη για χρονικό διάστημα που θεωρείται κατάλληλο για αυτά τα γένη ή είδη. Αυτή η χρονική περίοδος θεωρείται κατάλληλη όταν επιτρέπει την επικύρωση του φαινοτύπου των φυτών όσον αφορά την πιστότητα της περιγραφής της ποικιλίας με βάση την παρατήρηση της παραγωγής καρπών ή της βλαστικής ανάπτυξης των υποκείμενων.

5. Ο προμηθευτής μπορεί να ανανεώσει την προ-βασική μητρική μονάδα μόνο πριν από το τέλος της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6.

Άρθρο 14

Απαιτήσεις σχετικά με τον πολλαπλασιασμό, την ανανέωση και τον πολλαπλασιασμό με μικροπολλαπλασιασμό προβασικών μητρικών φυτών

1. Σε περίπτωση πολλαπλασιασμού, ανανέωσης και πολλαπλασιασμού με μικροπολλαπλασιασμό προβασικών μητρικών φυτών, για την παραγωγή άλλων προβασικών μητρικών φυτών ή προβασικού υλικού, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που ορίζονται στην παράγραφο 2. .

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πρωτόκολλα σχετικά με τον μικροπολλαπλασιασμό προβασικών μητρικών φυτών και προβασικού υλικού που είναι πρωτόκολλα της EPPO ή άλλα πρωτόκολλα διεθνώς αναγνωρισμένα. Όταν δεν υπάρχουν τέτοια πρωτόκολλα, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα σχετικά πρωτόκολλα που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, τα εν λόγω πρωτόκολλα.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μόνο πρωτόκολλα που έχουν δοκιμαστεί στο σχετικό γένος ή είδος για χρονική περίοδο που θεωρείται επαρκής για να επιτρέψει την επικύρωση του φαινοτύπου των φυτών όσον αφορά την ακρίβεια της περιγραφής της ποικιλίας με βάση την παρατήρηση της παραγωγής φρούτων ή τη βλαστική ανάπτυξη των υποκείμενων.

ΤΟΜΕΑΣ 2

Απαιτήσεις για βασικό υλικό

Άρθρο 15

Απαιτήσεις για την πιστοποίηση βασικού υλικού

1. Το πολλαπλασιαστικό υλικό, εκτός από βασικά μητρικά φυτά και άλλα από υποκείμενα που δεν ανήκουν σε ποικιλία, πιστοποιείται επίσημα, κατόπιν αιτήματος, ως βασικό υλικό εάν πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2, 3 και 4.

2. Το πολλαπλασιαστικό υλικό πολλαπλασιάζεται από βασικό μητρικό φυτό.

Ένα βασικό μητρικό φυτό πρέπει να πληροί μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 

(ένα)

να καλλιεργείται από προ-βασικό υλικό. ή

 

(σι)

να παράγονται με πολλαπλασιασμό από βασικό μητρικό φυτό σύμφωνα με το άρθρο 19.

3. Το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 7, στο άρθρο 8 παράγραφος 6 και στο άρθρο 12.

4. Το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να πληροί τις πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με:

 

(ένα)

υγεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 16·

 

(σι)

έδαφος, όπως ορίζεται στο άρθρο 17·

 

(Γ)

συντήρηση βασικών μητρικών φυτών και βασικού υλικού όπως ορίζεται στο άρθρο 18· και

 

(ρε)

ειδικές προϋποθέσεις για τον πολλαπλασιασμό, όπως ορίζονται στο άρθρο 19.

5. Ένα υποκείμενο που δεν ανήκει σε ποικιλία, θα πιστοποιείται επίσημα, κατόπιν αιτήματος, ως βασικό υλικό, εάν είναι πιστό στην περιγραφή του είδους του, πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 6, και τις πρόσθετες απαιτήσεις των άρθρων 12, 16, 17, 18 και 19.

6. Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, οποιαδήποτε αναφορά στις διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 5 σε προβασικά μητρικά φυτά ερμηνεύεται ως αναφορά σε βασικά μητρικά φυτά και κάθε αναφορά σε προβασικό υλικό ερμηνεύεται ως αναφορά στο βασικό υλικό.

7. Όταν ένα βασικό μητρικό φυτό ή βασικό υλικό δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 7, του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και 6 και των άρθρων 12, 16 και 17, ο προμηθευτής το απομακρύνει από την περιοχή άλλων βασικών μητρικών φυτών και βασικών υλικό. Αυτό το μητρικό φυτό ή υλικό που αφαιρέθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιημένο υλικό ή ως υλικό CAC, υπό τον όρο ότι πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία για τις αντίστοιχες κατηγορίες.

Αντί να αφαιρέσει αυτό το μητρικό φυτό ή αυτό το υλικό, ο προμηθευτής μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτό το μητρικό φυτό ή αυτό το υλικό συμμορφώνεται ξανά με αυτές τις απαιτήσεις.

8. Όταν ένα υποκείμενο που δεν ανήκει σε μια ποικιλία είναι βασικό μητρικό φυτό ή βασικό υλικό που δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και 6 και των άρθρων 12, 16 και 17, ο προμηθευτής το αφαιρεί από την περιοχή άλλων βασικών μητρικών φυτών και βασικού υλικού. Αυτό το υποκείμενο που αφαιρέθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιημένο υλικό ή ως υλικό CAC, υπό τον όρο ότι πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία σχετικά με τις αντίστοιχες κατηγορίες.

Αντί να αφαιρέσει αυτό το υποκείμενο, ο προμηθευτής μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτό το υποκείμενο συμμορφώνεται ξανά με αυτές τις απαιτήσεις.

Άρθρο 16

Απαιτήσεις υγείας

1. Ένα βασικό μητρικό φυτό ή βασικό υλικό πρέπει να είναι απαλλαγμένο από τα παράσιτα που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I και στο παράρτημα II, όσον αφορά το συγκεκριμένο γένος ή είδος.

Το βασικό μητρικό φυτό ή το σχετικό βασικό υλικό διαπιστώνεται, με οπτική επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις, τα χωράφια και τις παρτίδες, απαλλαγμένα από τα παράσιτα που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος I και στο παράρτημα II, όσον αφορά το γένος ή το σχετικό είδος. Η εν λόγω οπτική επιθεώρηση διενεργείται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα και, κατά περίπτωση, από τον προμηθευτή.

Το ποσοστό βασικών μητρικών φυτών ή βασικού υλικού, το οποίο προσβάλλεται από τα παράσιτα που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επίπεδα ανοχής που ορίζονται σε αυτό. Τα βασικά μητρικά φυτά ή το σχετικό βασικό υλικό διαπιστώνεται, με οπτική επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις, τα χωράφια και τις παρτίδες, ότι συμμορφώνονται με αυτά τα επίπεδα. Η εν λόγω οπτική επιθεώρηση διενεργείται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα και, κατά περίπτωση, από τον προμηθευτή.

Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία αυτών των επιβλαβών οργανισμών, ο αρμόδιος επίσημος φορέας και, κατά περίπτωση, ο προμηθευτής διενεργούν δειγματοληψία και δοκιμές του βασικού μητρικού φυτού ή του σχετικού βασικού υλικού.

2. Ο αρμόδιος επίσημος φορέας και, κατά περίπτωση, ο προμηθευτής διενεργούν οπτική επιθεώρηση, δειγματοληψία και δοκιμή βασικού μητρικού φυτού ή βασικού υλικού, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV όσον αφορά το συγκεκριμένο γένος ή είδος.

3. Όσον αφορά τη δειγματοληψία και τις δοκιμές, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πρωτόκολλα της EPPO ή άλλα πρωτόκολλα διεθνώς αναγνωρισμένα. Όταν δεν υπάρχουν τέτοια πρωτόκολλα, ο αρμόδιος επίσημος φορέας εφαρμόζει τα σχετικά πρωτόκολλα που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, τα εν λόγω πρωτόκολλα.

Ο αρμόδιος επίσημος φορέας και, κατά περίπτωση, ο προμηθευτής υποβάλλουν τα δείγματα σε εργαστήρια που γίνονται επίσημα αποδεκτά από τον αρμόδιο επίσημο φορέα.

4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε βασικά μητρικά φυτά και βασικό υλικό κατά την κρυοσυντήρηση.

Άρθρο 17

Απαιτήσεις εδάφους

1. Τα βασικά μητρικά φυτά και το βασικό υλικό μπορούν να καλλιεργούνται μόνο σε έδαφος απαλλαγμένο από παράσιτα που απαριθμούνται στο παράρτημα III, για το συγκεκριμένο γένος ή είδος, και που ξενιστές ιούς που προσβάλλουν αυτό το γένος ή είδος. Η ελευθερία τέτοιων επιβλαβών οργανισμών που φιλοξενούν ιούς διασφαλίζεται με δειγματοληψία και δοκιμές.

Αυτή η δειγματοληψία διενεργείται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα και, κατά περίπτωση, από τον προμηθευτή.

Αυτή η δειγματοληψία και η δοκιμή διενεργούνται πριν από τη φύτευση των βασικών μητρικών φυτών ή του σχετικού βασικού υλικού και επαναλαμβάνονται κατά την ανάπτυξη όταν υπάρχει υποψία για την παρουσία των επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1.

Η εν λόγω δειγματοληψία και δοκιμή διενεργούνται λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες και τη βιολογία των επιβλαβών οργανισμών που απαριθμούνται στο παράρτημα III, και εάν τα επιβλαβή ζώα αυτά σχετίζονται με τα βασικά μητρικά φυτά ή το σχετικό βασικό υλικό.

2. Δεν πραγματοποιούνται δειγματοληψίες και δοκιμές όταν φυτά που είναι ξενιστές για τα παράσιτα που αναφέρονται στο παράρτημα III, για το συγκεκριμένο γένος ή είδος, δεν έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος παραγωγής για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και όπου υπάρχουν αναμφίβολα αφορά την απουσία των σχετικών παρασίτων σε αυτό το έδαφος.

Δεν διενεργούνται δειγματοληψίες και δοκιμές όταν ο αρμόδιος επίσημος φορέας συμπεράνει βάσει επίσημης επιθεώρησης ότι το έδαφος είναι απαλλαγμένο από παράσιτα που απαριθμούνται στο παράρτημα III, για το συγκεκριμένο γένος ή είδος, και οι οποίοι ξενιστές ιούς που επηρεάζουν αυτό το γένος ή είδη.

3. Στην περίπτωση δειγματοληψίας και δοκιμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πρωτόκολλα της EPPO ή άλλα πρωτόκολλα διεθνώς αναγνωρισμένα. Όταν δεν υπάρχουν τέτοια πρωτόκολλα, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα σχετικά πρωτόκολλα που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, τα εν λόγω πρωτόκολλα.

Άρθρο 18

Απαιτήσεις σχετικά με τη συντήρηση βασικών μητρικών φυτών και βασικού υλικού

1. Τα βασικά μητρικά φυτά και το βασικό υλικό διατηρούνται σε χωράφια απομονωμένα από πιθανές πηγές μόλυνσης από εναέριους φορείς, επαφή με τις ρίζες, διασταυρούμενη μόλυνση από μηχανήματα, εργαλεία εμβολιασμού και οποιεσδήποτε άλλες πιθανές πηγές.

2. Η απόσταση απομόνωσης των αγρών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εξαρτάται από τις περιφερειακές συνθήκες, τον τύπο του πολλαπλασιαστικού υλικού, την παρουσία επιβλαβών οργανισμών στην οικεία περιοχή και τους σχετικούς κινδύνους που εμπεριέχονται, όπως ορίζονται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα βάσει επίσημης επιθεώρησης .

Άρθρο 19

Προϋποθέσεις πολλαπλασιασμού

1. Τα βασικά μητρικά φυτά που καλλιεργούνται από προβασικό υλικό κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) μπορούν να πολλαπλασιαστούν σε πολλές γενεές για να ληφθεί ο απαραίτητος αριθμός βασικών μητρικών φυτών. Τα βασικά μητρικά φυτά πολλαπλασιάζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 ή πολλαπλασιάζονται με μικροπολλαπλασιασμό σύμφωνα με το άρθρο 14. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός γενεών και η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια ζωής των βασικών μητρικών φυτών καθορίζονται στο παράρτημα V για τα σχετικά γένη ή είδη.

2. Όταν επιτρέπονται πολλαπλές γενιές βασικών μητρικών φυτών, κάθε γενιά, εκτός από την πρώτη, μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά.

3. Πολλαπλασιαστικό υλικό διαφορετικών γενεών φυλάσσεται χωριστά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Απαιτήσεις για πιστοποιημένο υλικό

Άρθρο 20

Απαιτήσεις για πιστοποίηση πιστοποιημένου υλικού

1. Το πολλαπλασιαστικό υλικό, εκτός των μητρικών φυτών, και τα οπωροφόρα φυτά, πιστοποιούνται επίσημα ως πιστοποιημένο υλικό, κατόπιν αιτήματος, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.

2. Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά θα πολλαπλασιάζονται από πιστοποιημένο μητρικό φυτό.

Ένα πιστοποιημένο μητρικό φυτό πρέπει να πληροί μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 

(ένα)

να καλλιεργείται από προ-βασικό υλικό.

 

(σι)

να καλλιεργηθεί από βασικό υλικό.

3. Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 7, στο άρθρο 8 παράγραφος 6 και στα άρθρα 12, 21 και 22.

4. Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά πρέπει να πληρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 21.

Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά πολλαπλασιάζονται από πιστοποιημένο μητρικό φυτό που πληροί τις εδαφικές απαιτήσεις του άρθρου 22.

5. Ένα υποκείμενο που δεν ανήκει σε ποικιλία, πρέπει, κατόπιν αιτήματος, να πιστοποιηθεί επίσημα ως πιστοποιημένο υλικό εάν είναι πιστό στην περιγραφή του είδους του, πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 και τις πρόσθετες απαιτήσεις των άρθρων 12, 21 και 22.

6. Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, οποιαδήποτε αναφορά στις διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 5 σε προβασικά μητρικά φυτά ερμηνεύεται ως αναφορά σε πιστοποιημένα μητρικά φυτά και κάθε αναφορά σε προβασικό υλικό θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε πιστοποιημένο υλικό.

7. Όταν ένα πιστοποιημένο μητρικό φυτό ή πιστοποιημένο υλικό δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 7, του άρθρου 8 παράγραφος 6 και των άρθρων 12, 21 και 22, ο προμηθευτής το απομακρύνει από την περιοχή άλλων πιστοποιημένων μητρικών φυτών και πιστοποιημένου υλικού. Αυτό το μητρικό φυτό ή υλικό που αφαιρέθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό CAC υπό τον όρο ότι πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Ενότητα 4.

Αντί να αφαιρέσει αυτό το μητρικό φυτό ή αυτό το υλικό, ο προμηθευτής μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτό το μητρικό φυτό ή αυτό το υλικό συμμορφώνεται ξανά με αυτές τις απαιτήσεις.

8. Όταν ένα υποκείμενο που δεν ανήκει σε ποικιλία είναι πιστοποιημένο μητρικό φυτό ή πιστοποιημένο υλικό που δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 6 και των άρθρων 12, 21 και 22, ο προμηθευτής το απομακρύνει από την περιοχή της άλλης πιστοποιημένης μητέρας φυτά και πιστοποιημένο υλικό. Αυτό το μητρικό φυτό ή υλικό που αφαιρέθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό CAC υπό τον όρο ότι πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Ενότητα 4.

Αντί να αφαιρέσει αυτό το υποκείμενο, ο προμηθευτής μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτό το υποκείμενο συμμορφώνεται ξανά με αυτές τις απαιτήσεις.

Άρθρο 21

Απαιτήσεις υγείας

1. Ένα πιστοποιημένο μητρικό φυτό ή πιστοποιημένο υλικό πρέπει να είναι απαλλαγμένο από τα παράσιτα που αναφέρονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι και στο Παράρτημα ΙΙ, όσον αφορά το γένος ή το σχετικό είδος.

Το πιστοποιημένο μητρικό φυτό ή το σχετικό πιστοποιημένο υλικό, με οπτική επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις, τα χωράφια και τις παρτίδες, διαπιστώνεται απαλλαγμένο από τα παράσιτα που αναφέρονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι και στο Παράρτημα ΙΙ, όσον αφορά το γένος ή το σχετικό είδος. Η εν λόγω οπτική επιθεώρηση διενεργείται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα και, κατά περίπτωση, από τον προμηθευτή.

Το ποσοστό των πιστοποιημένων μητρικών φυτών ή πιστοποιημένου υλικού, το οποίο έχει προσβληθεί από τα παράσιτα που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επίπεδα ανοχής που ορίζονται σε αυτό. Τα πιστοποιημένα μητρικά φυτά ή το σχετικό πιστοποιημένο υλικό, με οπτική επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις, τα χωράφια και τις παρτίδες, διαπιστώνεται ότι συμμορφώνονται με αυτά τα επίπεδα. Η εν λόγω οπτική επιθεώρηση διενεργείται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα και, κατά περίπτωση, από τον προμηθευτή.

Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία αυτών των επιβλαβών οργανισμών, ο αρμόδιος επίσημος φορέας και, κατά περίπτωση, ο προμηθευτής διενεργούν δειγματοληψία και δοκιμές του πιστοποιημένου μητρικού φυτού ή του σχετικού πιστοποιημένου υλικού.

2. Ο αρμόδιος επίσημος φορέας και, κατά περίπτωση, ο προμηθευτής διενεργούν οπτική επιθεώρηση, δειγματοληψία και δοκιμή πιστοποιημένου μητρικού φυτού ή πιστοποιημένου υλικού, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV όσον αφορά το συγκεκριμένο γένος ή είδος.

3. Όσον αφορά τη δειγματοληψία και τις δοκιμές, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πρωτόκολλα της EPPO ή άλλα πρωτόκολλα διεθνώς αναγνωρισμένα. Όταν δεν υπάρχουν τέτοια πρωτόκολλα, ο αρμόδιος επίσημος φορέας εφαρμόζει τα σχετικά πρωτόκολλα που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, τα εν λόγω πρωτόκολλα.

Ο αρμόδιος επίσημος φορέας και, κατά περίπτωση, ο προμηθευτής υποβάλλουν τα δείγματα σε εργαστήρια που γίνονται επίσημα αποδεκτά από τον αρμόδιο επίσημο φορέα.

4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε πιστοποιημένα μητρικά φυτά και πιστοποιημένο υλικό κατά την κρυοσυντήρηση.

Άρθρο 22

Απαιτήσεις εδάφους

1. Τα πιστοποιημένα μητρικά φυτά μπορούν να καλλιεργούνται μόνο σε έδαφος απαλλαγμένο από παράσιτα που απαριθμούνται στο παράρτημα III, για το συγκεκριμένο γένος ή είδος, και τα οποία φιλοξενούν ιούς που προσβάλλουν το συγκεκριμένο γένος ή είδος. Η ελευθερία τέτοιων επιβλαβών οργανισμών που φιλοξενούν ιούς διασφαλίζεται με δειγματοληψία και δοκιμές.

Αυτή η δειγματοληψία διενεργείται από τον αρμόδιο επίσημο φορέα και, κατά περίπτωση, από τον προμηθευτή.

Αυτή η δειγματοληψία και η δοκιμή διενεργούνται πριν από τη φύτευση του σχετικού πιστοποιημένου μητρικού φυτού και επαναλαμβάνονται κατά την ανάπτυξη όταν υπάρχει υποψία για την παρουσία των επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1.

Αυτή η δειγματοληψία και η δοκιμή διενεργούνται λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες και τη βιολογία των επιβλαβών οργανισμών που απαριθμούνται στο παράρτημα III, και εάν τα επιβλαβή ζώα αυτά σχετίζονται με τα πιστοποιημένα μητρικά φυτά ή το σχετικό πιστοποιημένο υλικό.

2. Δεν πραγματοποιούνται δειγματοληψίες και δοκιμές όταν φυτά που είναι ξενιστές για τα παράσιτα που αναφέρονται στο παράρτημα III, για το συγκεκριμένο γένος ή είδος, δεν έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος παραγωγής για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και όπου υπάρχουν αναμφίβολα αφορά την απουσία των σχετικών παρασίτων σε αυτό το έδαφος.

Δεν διενεργούνται δειγματοληψίες και δοκιμές όταν ο αρμόδιος επίσημος φορέας συμπεράνει βάσει επίσημης επιθεώρησης ότι το έδαφος είναι απαλλαγμένο από παράσιτα που απαριθμούνται στο παράρτημα III, για το συγκεκριμένο γένος ή είδος, και οι οποίοι ξενιστές ιούς που επηρεάζουν αυτό το γένος ή είδη.

Δεν διενεργούνται δειγματοληψίες και δοκιμές στην περίπτωση πιστοποιημένων οπωροφόρων φυτών.

3. Στην περίπτωση δειγματοληψίας και δοκιμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πρωτόκολλα της EPPO ή άλλα πρωτόκολλα διεθνώς αναγνωρισμένα. Όταν δεν υπάρχουν τέτοια πρωτόκολλα, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα σχετικά πρωτόκολλα που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, τα εν λόγω πρωτόκολλα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Απαιτήσεις για υλικό CAC

Άρθρο 23

Προϋποθέσεις για υλικό CAC, εκτός από υποκείμενα που δεν ανήκουν σε ποικιλία

1. Το υλικό CAC, εκτός από υποκείμενα που δεν ανήκουν σε ποικιλία, μπορεί να διατεθεί στο εμπόριο μόνο εάν διαπιστωθεί ότι πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 

(ένα)

πολλαπλασιάζεται από προσδιορισμένη πηγή υλικού που καταγράφεται από τον προμηθευτή·

 

(σι)

είναι πιστή στην περιγραφή της ποικιλίας, σύμφωνα με το άρθρο 25·

 

(Γ)

συμμορφώνεται με τις υγειονομικές απαιτήσεις του άρθρου 26·

 

(ρε)

συμμορφώνεται με το άρθρο 27 σχετικά με τα ελαττώματα.

2. Οι ενέργειες συμμόρφωσης με την παράγραφο 1 πραγματοποιούνται από τον προμηθευτή.

3. Σε περίπτωση που το υλικό CAC δεν συμμορφώνεται πλέον με την παράγραφο 1, ο προμηθευτής πραγματοποιεί μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

 

(ένα)

αφαιρέστε αυτό το υλικό από την περιοχή του άλλου υλικού CAC· ή

 

(σι)

να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το υλικό συμμορφώνεται ξανά με αυτές τις απαιτήσεις.

Άρθρο 24

Προϋποθέσεις για υλικό CAC στην περίπτωση υποκείμενων που δεν ανήκουν σε ποικιλία

1. Στην περίπτωση υποκείμενων που δεν ανήκουν σε ποικιλία, το υλικό CAC πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 

(ένα)

Είναι πιστό στην περιγραφή του είδους του.

 

(σι)

συμμορφώνεται με τις υγειονομικές απαιτήσεις του άρθρου 26·

 

(Γ)

συμμορφώνεται με το άρθρο 27 σχετικά με τα ελαττώματα.

2. Οι ενέργειες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 πραγματοποιούνται από τον προμηθευτή.

3. Σε περίπτωση που το υλικό CAC δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, ο προμηθευτής προβαίνει σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

 

(ένα)

αφαιρέστε αυτό το υλικό από την περιοχή του άλλου υλικού CAC· ή

 

(σι)

να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το υλικό συμμορφώνεται ξανά με αυτές τις απαιτήσεις.

Άρθρο 25

Αλήθεια στην περιγραφή της ποικιλίας

1. Η πιστότητα του υλικού CAC στην περιγραφή της ποικιλίας του αποδεικνύεται με την παρατήρηση της έκφρασης των χαρακτηριστικών της ποικιλίας. Η παρατήρηση αυτή βασίζεται σε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

 

(ένα)

την επίσημη περιγραφή για καταχωρημένες ποικιλίες, όπως αναφέρεται στην εκτελεστική οδηγία 2014/97/ΕΕ και για ποικιλίες που προστατεύονται νομικά από δικαίωμα φυτικής ποικιλίας· ή

 

(σι)

την περιγραφή που συνοδεύει την αίτηση για ποικιλίες που αποτελούν αντικείμενο αίτησης καταχώρισης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στην εκτελεστική οδηγία 2014/97/ΕΕ·

 

(Γ)

την περιγραφή που συνοδεύει την αίτηση για δικαίωμα φυτικής ποικιλίας·

 

(ρε)

την επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή μιας ποικιλίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο iii) της οδηγίας 2008/90/ΕΚ.

2. Η πιστότητα του υλικού CAC στην περιγραφή της ποικιλίας του ελέγχεται τακτικά μέσω της παρατήρησης της έκφρασης των χαρακτηριστικών της ποικιλίας στο σχετικό υλικό CAC.

Άρθρο 26

Απαιτήσεις υγείας

1. Το υλικό CAC πρέπει να είναι πρακτικά απαλλαγμένο από τα παράσιτα που απαριθμούνται στο παράρτημα I και στο παράρτημα II, όσον αφορά το σχετικό γένος ή είδος.

Το σχετικό υλικό CAC, με οπτική επιθεώρηση που διενεργείται από τον προμηθευτή στις εγκαταστάσεις, τα χωράφια και τις παρτίδες, διαπιστώνεται πρακτικά απαλλαγμένο από τα παράσιτα που απαριθμούνται στο παράρτημα I και στο παράρτημα II, όσον αφορά το συγκεκριμένο γένος ή είδος.

Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία αυτών των επιβλαβών οργανισμών, ο προμηθευτής διενεργεί δειγματοληψία και δοκιμή του σχετικού υλικού CAC.

2. Ο προμηθευτής διενεργεί οπτική επιθεώρηση, δειγματοληψία και δοκιμή υλικού CAC, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV όσον αφορά το σχετικό γένος ή είδος.

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε υλικό CAC κατά τη διάρκεια της κρυοσυντήρησης.

4. Εκτός από τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2, υλικό CAC που ανήκει στο είδοςΕσπεριδοειδέςΜΕΓΑΛΟ.,ΦορτουνέλαSwingle, καιΠόντσιροςΤο Raf.θα συμμορφώνεται με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 

(ένα)

παράγεται από προσδιορισμένη πηγή υλικού και η εν λόγω πηγή υλικού διαπιστώνεται απαλλαγμένη, βάσει δειγματοληψίας και δοκιμών, από τα παράσιτα που αναφέρονται για τα είδη αυτά στο παράρτημα II·

 

(σι)

από την αρχή του τελευταίου κύκλου βλάστησης, διαπιστώνεται πρακτικά απαλλαγμένο, βάσει οπτικής επιθεώρησης, δειγματοληψίας και δοκιμών, από τα παράσιτα που αναφέρονται στο παράρτημα II, όσον αφορά τα σχετικά είδη.

Άρθρο 27

Απαιτήσεις σχετικά με ελαττώματα

Το υλικό CAC πρέπει να βρεθεί πρακτικά απαλλαγμένο από ελαττώματα, με βάση την οπτική επιθεώρηση. Τραυματισμοί, αποχρωματισμοί, ουλώδεις ιστοί ή αποξήρανση θεωρούνται ως ελαττώματα, εάν επηρεάζουν την ποιότητα και τη χρησιμότητα ως πολλαπλασιαστικού υλικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΦΥΤΩΝ

Άρθρο 28

Σχεδιάστε τον εντοπισμό και την παρακολούθηση κρίσιμων σημείων στη διαδικασία παραγωγής

Κατά την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές διαθέτουν, ανάλογα με την περίπτωση για τα σχετικά γένη ή είδη, σχέδιο για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση κρίσιμων σημείων της παραγωγικής διαδικασίας. Το σχέδιο αυτό αφορά τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 

(ένα)

τοποθεσία και αριθμός φυτών·

 

(σι)

χρονοδιάγραμμα της καλλιέργειάς τους·

 

(Γ)

εργασίες διάδοσης·

 

(ρε)

εργασίες συσκευασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς.

Άρθρο 29

Διατήρηση πληροφοριών σχετικά με την παρακολούθηση διαθέσιμες για εξέταση

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές τηρούν αρχεία με πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/90/ΕΚ και, όταν τους ζητηθεί, τα διαθέτουν για εξέταση.

2. Τα αρχεία αυτά παραμένουν διαθέσιμα για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών από την παραγωγή του σχετικού υλικού.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές τηρούν αρχεία επιτόπιων επιθεωρήσεων, δειγματοληψιών και δοκιμών για όσο διάστημα το αντίστοιχο πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, και για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών μετά το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά αφαιρέθηκε ή διατέθηκε στην αγορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 30

Γενικές απαιτήσεις σχετικά με τις επίσημες επιθεωρήσεις

1. Οι επίσημες επιθεωρήσεις συνίστανται σε οπτικές επιθεωρήσεις και, κατά περίπτωση, σε δειγματοληψία και δοκιμές.

2. Κατά τις επίσημες επιθεωρήσεις, ο αρμόδιος επίσημος φορέας δίνει ιδιαίτερη προσοχή:

 

(ένα)

την καταλληλότητα και την πραγματική χρήση μεθόδων από τον προμηθευτή για τον έλεγχο καθενός από τα κρίσιμα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας·

 

(σι)

τη συνολική ικανότητα του προσωπικού του προμηθευτή για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/90/ΕΚ.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιοι επίσημοι φορείς παράγουν και τηρούν αρχεία με τα αποτελέσματα και τις ημερομηνίες όλων των επιτόπιων επιθεωρήσεων, δειγματοληψιών και δοκιμών που πραγματοποιούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Άρθρο 31

Μετάθεση

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η αναφορά.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 32

Μεταβατικά μέτρα

Τα κράτη μέλη μπορούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 να επιτρέπουν την εμπορία στην επικράτειά τους πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών που παράγονται από προβασικά, βασικά και πιστοποιημένα μητρικά φυτά ή υλικό CAC που υπήρχαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έχουν επίσημα πιστοποιηθεί ή πληρούν τις προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως υλικό CAC πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Όταν διατίθενται στην αγορά, το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά προσδιορίζονται με αναφορά στο παρόν άρθρο στην ετικέτα και σε έγγραφο.

Άρθρο 33

Ανάκληση

Η οδηγία 93/48/ΕΟΚ και η οδηγία 93/64/ΕΟΚ καταργούνται.

Άρθρο 34

Εναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στηνΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 35

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 15 Οκτωβρίου 2014.»