Στις 2 Ιουλίου 2020, ο νόμος αρ. 102/2020 για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση του νόμου αριθ. 31/1990 των εταιρειών εκδόθηκε, φέρνοντας μια σειρά νομοθετικών απλουστεύσεων σχετικά με τη δραστηριότητα των ρουμανικών εταιρειών και τέθηκε σε ισχύ από τις 5 Ιουλίου 2020.

Εάν, μέχρι τώρα, σύμφωνα με το νόμο 31/1990, η διαδικασία ίδρυσης της έδρας των εταιρειών γραφειοκρατήθηκε και εκκαθαρίστηκε, επιβάλλοντας ορισμένες απαγορεύσεις στις συγγενείς εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, με την πλήρη κατάργηση του άρθρου 14, τις απαγορεύσεις που έχουν τεθεί σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για να έχουν το καθεστώς του μοναδικού μετόχου σε πολλές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καταργούνται Επομένως, εάν στο παρελθόν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν θα μπορούσε να έχει το μοναδικό καθεστώς μετόχου σε πολλές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μοναδικό μέτοχο, δεν θα μπορούσε να έχει το μοναδικό καθεστώς μετόχου σε άλλη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, τώρα είναι δυνατόν για ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο να ενεργεί ως μοναδικός μέτοχος σε διάφορες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Μετά την κατάργηση του άρθρου 14, τροποποιείται επίσης το άρθρο 17 παράγραφος 1, έτσι ώστε για την επικύρωση του Καταστατικού ή την εκχώρηση ορισμένης ημερομηνίας του (όπως προβλέπεται στο άρθρο 5), μόνο η απόδειξη που εξέδωσε η Υποβάλλεται Γραφείο Εμπορίου σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την κράτηση της εταιρείας.

Επιπλέον, το άρθρο 17 παράγραφος 3 τροποποιείται επίσης προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις εγγραφής της έδρας της εταιρείας. Κατά συνέπεια, κατά την εγγραφή της εταιρείας και κατά την αλλαγή της έδρας, πρέπει να υποβληθεί, στα κεντρικά γραφεία του Γραφείου Εμπορίου, το έγγραφο που πιστοποιεί το δικαίωμα χρήσης του γραφείου που είναι εγγεγραμμένος στις φορολογικές αρχές της Εθνικής Υπηρεσίας Φορολογικής Διοίκησης στην περιφέρεια του οποίου κτίριο που έχει οριστεί να λειτουργεί ως έδρα βρίσκεται. Ως εκ τούτου, διευκολύνθηκε η διαδικασία εγγραφής της έδρας μιας εταιρείας καταργώντας την απαίτηση υποβολής πιστοποιητικού που βεβαιώνει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την καταστατική έδρα και τη δήλωση για την ίδια ευθύνη σχετικά με την τήρηση των προϋποθέσεων για την καταστατική έδρα, έχει διευκολυνθεί , τώρα αρκεί για την υποβολή μόνο του εγγράφου που πιστοποιεί το δικαίωμα χρήσης του χώρου γραφείου κατά τη στιγμή της εγγραφής / αλλαγής της έδρας.

Ο νόμος 102/2020 καταργεί επίσης το άρθρο 17 παράγραφος 4, μέσω του οποίου καταργείται η απαγόρευση λειτουργίας των εταιρειών στο ίδιο κτίριο, επομένως, στις ίδιες εγκαταστάσεις θα μπορούν να λειτουργούν περισσότερες εταιρείες υψηλότερες από τον αριθμό των υπαρχόντων δωματίων Στο κτήριο. Μέχρι τώρα, ο περί Εταιρειών Νόμος όριζε ότι στην ίδια έδρα είναι δυνατή η λειτουργία ορισμένων εταιρειών ίσων με τον αριθμό δωματίων της έδρας.

Στο άρθρο 17 εισήχθη μια νέα παράγραφος, η οποία ορίζει ότι η ανακοίνωση σχετικά με την αλλαγή του προορισμού των συλλογικών κτιρίων με κατοικημένο καθεστώς, που προβλέπεται από τον νόμο αριθ. 196/2018 σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ενώσεων ιδιοκτητών και τη διαχείριση συγκυριαρχιών, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις, δεν είναι απαραίτητη όταν ο διαχειριστής ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι διαχειριστές εκδίδουν δήλωση που ισχυρίζεται ότι δεν εκτελούνται εργασίες στην έδρα.

These legislative changes are extremely beneficial to the Romanian business environment, thus stimulating the development of the economy. We believe that in the next period, we can expect an acceleration of company registrations in Romania given that the headquarters of a company can be registered with a lawyer or in any space with several companies and that the sole shareholder can own several companies in Romania. In addition to that, the law could have an impact on the fiscal field and the prevention of money laundering and could potentially boost Romania`s impetus in terms of aligning with the other EU member states”, added Radu Pavel, Managing Partner of Pavel, Margarit and Associates.

Η Pavel Margarit & Associates είναι μια ρουμανική νομική εταιρεία με εμπειρία άνω των 15 ετών σε διασυνοριακές χρηματοδοτικές συναλλαγές και σύνθετες εμπορικές συμβάσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές και συμφωνίες κοινής επιχείρησης. Με την πάροδο του χρόνου, οι εξειδικευμένοι δικηγόροι μας σε συγχωνεύσεις και εξαγορές και διεθνή χρηματοδότηση, έχουν εκπροσωπήσει επενδυτές, επενδυτικά κεφάλαια, εισηγμένες εταιρείες, τράπεζες και πολυεθνικές εταιρείες, κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους στη Ρουμανία. Η ομάδα μας είναι έτοιμη να αναλάβει εντολές σχετικά με το εταιρικό δίκαιο, από την ενσωμάτωση, τη διάλυση, τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές, τις εκχωρήσεις μετοχών, σε πολύπλοκα θέματα και να βοηθήσει με διευκρινίσεις σχετικά με τα νομικά ζητήματα που συζητήθηκαν παραπάνω.