Πώς ένας Ρουμάνος δικηγόρος που ειδικεύεται στην ανάκτηση περιουσίας μπορεί να σας βοηθήσει στην επιστροφή περιουσίας στη Ρουμανία

Δεκάδες χιλιάδες Ρουμάνοι ιδιοκτήτες γης που πρέπει να ανακτήσουν ένα ακίνητο από το ρουμανικό κράτος θα μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια το επόμενο έτος για να ανακτήσουν τα κτίριά τους που καταλήφθηκαν καταχρηστικά κατά την κομμουνιστική εποχή στη Ρουμανία. Ένας Ρουμάνος δικηγόρος που ειδικεύεται στην επιστροφή ακινήτων μπορεί να χειριστεί τα έγγραφα που απαιτούνται για την ανάκτηση της περιουσίας από το ρουμανικό κράτος. Ταυτόχρονα, οι πρώην ιδιοκτήτες που εκπροσωπούνται από Ρουμάνο δικηγόρο που ειδικεύεται στην ανάκτηση ακινήτων είναι πιο πιθανό να είναι επιτυχείς στο δικαστήριο, συνιστούν οι δικηγόροι της ρουμανικής δικηγορικής εταιρείας Pavel, Margarit & Associates.

The present article shows the provisions of the Romanian Restitution of Property Law on the measures for completing the restitution process, as well as the stage of retrocession of immovable property in Romania. This is the summary of a larger study entitled “Selective aspects regarding the restitution of property in Romania” presented by Radu Pavel, Managing Partner of Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm, at the conference “Trends and Challenges in the Process Restitution of Property in Romania”, organized by Legal Magazin Magazine, a prestigious juridical publication in Romania.

Το 2013, στη Ρουμανία εγκρίθηκε ο νόμος αριθ. 165 σχετικά με τα μέτρα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης κτιρίων που καταχράστηκαν κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Ρουμανία.
Ο νόμος αυτός ορίζει, στο άρθρο 1, την αρχή της αποκατάστασης κτιρίων που κατασχέθηκαν καταχρηστικά κατά το κομμουνιστικό καθεστώς.
Δεδομένης της αδυναμίας αποκατάστασης στη φύση αυτών των κτιρίων, ο νέος νόμος προβλέπει ισοδύναμα αντισταθμιστικά μέτρα, και συγκεκριμένα:
– αποζημίωση με αγαθά που προσφέρονται ισοδύναμα·
– αποζημίωση πόντων.
Η καινοτομία που επιφέρει αυτός ο νόμος είναι το μέτρο του σημείου.

Έτσι, ορίζεται ότι όταν οι αξιώσεις για αποκατάσταση στη Ρουμανία δεν μπορούν να επιλυθούν με τη φύση της αποκατάστασης, οι νομικές οντότητες πρέπει να επιλύσουν την υπόθεση με τη χορήγηση αντισταθμιστικών μέτρων κατά μόρια.
Το σύστημα μοριοδότησης προβλέπεται από τον Ν. 165/2013 στο άρθρο 21. Έτσι, η αποτίμηση του κτιρίου πραγματοποιείται με την εφαρμογή της συμβολαιογραφικής κλίμακας που ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 165/2013, λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά. του κτιρίου, και εκφράζεται σε σημεία. Ένας βαθμός ισοδυναμεί με 1 Ron, περίπου. 0,25 ευρώ.
Περαιτέρω αναφέρεται ότι:

α) εάν, με έγγραφα που υπάρχουν στο φάκελο, δεν μπορεί να διαπιστωθεί η θέση ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κτιρίου για το οποίο διαπιστώθηκαν ζημιές, η εκτίμηση γίνεται με την εφαρμογή της ελάχιστης τιμής για την έκταση ή την κατηγορία ακινήτου που προβλέπεται από το συμβολαιογραφική κλίμακα για την τοποθεσία, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.
β) εάν, με έγγραφα που υπάρχουν στο φάκελο, η αρχιτεκτονική περιοχή ή/και η περιγραφή των κατασκευών για τις οποίες δεν μπορεί να καθοριστεί αποζημίωση, χορηγούνται αντισταθμιστικά μέτρα για ωφέλιμο εμβαδόν 21 τ.μ. Η εκτίμηση πραγματοποιείται με την εφαρμογή της ελάχιστης τιμής για την έκταση που προβλέπεται από τη συμβολαιογραφική κλίμακα που ισχύει για τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Εντός τριών ετών από την έκδοση της εκκαθαριστικής απόφασης, ο κάτοχος των πόντων μπορεί να ζητήσει την κεφαλαιοποίησή τους σε μετρητά. Για αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017, η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία αυτή.

Κατόπιν αιτήματος του κατόχου του σημείου, η Εθνική Αρχή της Ρουμανίας για την Αποκατάσταση Περιουσιών εκδίδει, για 5 συνεχή έτη, τίτλους πληρωμής σε ισόποσες ετήσιες δόσεις, εντός του ορίου που ορίζει η εκκαθαριστική απόφαση. Οι τίτλοι πληρωμής εκδίδονται με τη χρονολογική σειρά έκδοσης των εκκαθαριστικών αποφάσεων.

Το ποσό της δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 20.000 RON (περίπου 4.350 Ευρώ), υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό που χορηγείται με τον τρόπο αυτό δεν υπερβαίνει το σύνολο των βεβαιωμένων ζημιών.

Παρουσίαση προθεσμιών που ορίζονται από τη ρουμανική νομοθεσία για την απόδοση ακινήτου σε

Ο νόμος 165/2013 καθορίζει διακριτές προθεσμίες για τη διευθέτηση των απαιτήσεων που έγιναν βάσει του Νόμου 10/2001, ενός από τους πρώτους νόμους για την απόδοση ενός ακινήτου στη Ρουμανία, σύμφωνα με τον αριθμό των φακέλων που κάθε νομική οντότητα καλείται να διευθετήσει, ως εξής:

α) εντός 12 μηνών, οι φορείς που επενδύουν βάσει του νόμου, οι οποίοι πρέπει να λύσουν έως και 2.500 αιτήματα·
β) εντός 24 μηνών, οι επενδυμένες δυνάμει του νόμου φορείς που πρέπει να διευθετήσουν μεταξύ 2.500 και 5.000 αιτήσεων·
γ) εντός 36 μηνών, οι επενδυμένες δυνάμει του νόμου φορείς που έχουν περισσότερα από 5.000 αιτήματα προς διευθέτηση.
Αυτές οι προθεσμίες λήγουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τα αρχεία που κατατίθενται στη ρουμανική γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής Αποζημιώσεων θα επιλυθούν εντός 60 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, εκτός από τους φακέλους γης που θα διευθετηθούν εντός 36 μηνών.

Ο νόμος ορίζει ότι οι φάκελοι διευθετούνται με τη σειρά εγγραφής τους στη ρουμανική γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής Διακανονισμού Αποζημιώσεων, αντίστοιχα στη Γραμματεία της Εθνικής Επιτροπής.
Ανάμεσα στις περιπτώσεις προτεραιότητας αναφέρουμε:
α) τους φακέλους στους οποίους η Γραμματεία της Εθνικής Επιτροπής ζήτησε έγγραφα·
β) φακέλους στους οποίους, με αμετάκλητες / τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί για την ύπαρξη και την έκταση του δικαιώματος, καθώς και το νόμιμο πρόσωπο.

Κατάσταση επιστροφών

At present, four years after the entry into force of Law 165/2013 of restitution of a property in Romania, several city halls in the country have unsolved hundreds, thousands and even tens of thousands of real estate restitution of property notification based on Law 10/2001. Most of them are registered in Bucharest and Constanta, two big cities in Romania, according to statistics presented by Radu Pavel, Managing Partner of Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm, at the conference “Trends and challenges in the process of restitution of properties in Romania” organized by Legal Magazin Review.

The first place in this top is occupied by the Bucharest City Hall, with 24,142 unresolved files. The second place is occupied by Constanţa City Hall, with 3,171 files, and the third is the Arad City Hall, with 892 unresolved notifications. Most of these files are in various stages of settlement at the Romanian National Authority for Restitution of Properties. The deadline for Law No. 165/2013 of restitution of a property in Romania to resolve about 30,000 cases is May 2018. Starting this month, files may be taken by courts to obtain a judicial settlement.

Former owners who have to recover a property in Romania must address Romanian lawyers specialized in restitution in order to increase their chances of success. A lawsuit against the Romanian state for the restitution of immovable property may take years in court. With the help of a Romanian lawyer who has years of practice in the area of ‹‹restitution, the chances for a trial to end as quickly as possible are high, say lawyers at Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm.

***

Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm is one of the top law firms in Romania, which offers legal services at the highest quality, beyond clients expectations. The Law Firm approaches the cases with maximum professionalism and dedication. Its ultimate goal is obtaining exceptional results and achieving the clients objectives, in a time efficient manner. Among Pavel, Margarit & Associates clients are top multinationals and local companies. In 2017, the success stories of the Romanian Law Firm have brought recognition of the most prestigious international guides and publications. Thus, Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm ranked second place in Romania in the rankings of business law firms with the most relevant expertise this year, realised by the Legal 500 publication, the most prestigious guide for law firms in the world, based in London, UK. The law firm is also recognized internationally by IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2017. Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm is also the only law firm in Romania recommended by the Global Law Experts Director in London in the Dispute Resolution area of Practice. All the relevant information regarding Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm
συμπεριλαμβανομένων των τομέων πρακτικής και των πιο σημαντικών συμφωνιών μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο, ο οποίος είναι ένας από τους πιο σύνθετους ιστότοπους δικηγορικών γραφείων στη Ρουμανία.