Πώς ένας Ρουμάνος δικηγόρος που ειδικεύεται στην ανάκτηση περιουσίας μπορεί να σας βοηθήσει στην επιστροφή περιουσίας στη Ρουμανία

Δεκάδες χιλιάδες Ρουμάνοι ιδιοκτήτες γης που πρέπει να ανακτήσουν ένα ακίνητο από το ρουμανικό κράτος θα μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια το επόμενο έτος για να ανακτήσουν τα κτίριά τους που καταλήφθηκαν καταχρηστικά κατά την κομμουνιστική εποχή στη Ρουμανία. Ένας Ρουμάνος δικηγόρος που ειδικεύεται στην επιστροφή ακινήτων μπορεί να χειριστεί τα έγγραφα που απαιτούνται για την ανάκτηση της περιουσίας από το ρουμανικό κράτος. Ταυτόχρονα, οι πρώην ιδιοκτήτες που εκπροσωπούνται από Ρουμάνο δικηγόρο που ειδικεύεται στην ανάκτηση ακινήτων είναι πιο πιθανό να είναι επιτυχείς στο δικαστήριο, συνιστούν οι δικηγόροι της ρουμανικής δικηγορικής εταιρείας Pavel, Margarit & Associates.

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τις διατάξεις του ρουμανικού νόμου περί επιστροφής ιδιοκτησίας σχετικά με τα μέτρα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης, καθώς και το στάδιο της αντεκχώρησης ακίνητης περιουσίας στη Ρουμανία. Αυτή είναι η σύνοψη μιας ευρύτερης μελέτης με τίτλο «Επιλεκτικές πτυχές σχετικά με την επιστροφή περιουσίας στη Ρουμανία» που παρουσιάστηκε από τον Radu Pavel, Managing Partner της Ρουμανικής Δικηγορικής Εταιρείας Pavel, Mărgărit & Associates, στο συνέδριο «Trends and Challenges in the Process Restitution of Property στη Ρουμανία», που διοργανώθηκε από το Legal Magazin Magazine, μια έγκυρη νομική έκδοση στη Ρουμανία.

Το 2013, στη Ρουμανία εγκρίθηκε ο νόμος αριθ. 165 σχετικά με τα μέτρα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης κτιρίων που καταχράστηκαν κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Ρουμανία.
Ο νόμος αυτός ορίζει, στο άρθρο 1, την αρχή της αποκατάστασης κτιρίων που κατασχέθηκαν καταχρηστικά κατά το κομμουνιστικό καθεστώς.
Δεδομένης της αδυναμίας αποκατάστασης στη φύση αυτών των κτιρίων, ο νέος νόμος προβλέπει ισοδύναμα αντισταθμιστικά μέτρα, και συγκεκριμένα:
– αποζημίωση με αγαθά που προσφέρονται ισοδύναμα·
– αποζημίωση πόντων.
Η καινοτομία που επιφέρει αυτός ο νόμος είναι το μέτρο του σημείου.

Έτσι, ορίζεται ότι όταν οι αξιώσεις για αποκατάσταση στη Ρουμανία δεν μπορούν να επιλυθούν με τη φύση της αποκατάστασης, οι νομικές οντότητες πρέπει να επιλύσουν την υπόθεση με τη χορήγηση αντισταθμιστικών μέτρων κατά μόρια.
Το σύστημα μοριοδότησης προβλέπεται από τον Ν. 165/2013 στο άρθρο 21. Έτσι, η αποτίμηση του κτιρίου πραγματοποιείται με την εφαρμογή της συμβολαιογραφικής κλίμακας που ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 165/2013, λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά. του κτιρίου, και εκφράζεται σε σημεία. Ένας βαθμός ισοδυναμεί με 1 Ron, περίπου. 0,25 ευρώ.
Περαιτέρω αναφέρεται ότι:

α) εάν, με έγγραφα που υπάρχουν στο φάκελο, δεν μπορεί να διαπιστωθεί η θέση ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κτιρίου για το οποίο διαπιστώθηκαν ζημιές, η εκτίμηση γίνεται με την εφαρμογή της ελάχιστης τιμής για την έκταση ή την κατηγορία ακινήτου που προβλέπεται από το συμβολαιογραφική κλίμακα για την τοποθεσία, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.
β) εάν, με έγγραφα που υπάρχουν στο φάκελο, η αρχιτεκτονική περιοχή ή/και η περιγραφή των κατασκευών για τις οποίες δεν μπορεί να καθοριστεί αποζημίωση, χορηγούνται αντισταθμιστικά μέτρα για ωφέλιμο εμβαδόν 21 τ.μ. Η εκτίμηση πραγματοποιείται με την εφαρμογή της ελάχιστης τιμής για την έκταση που προβλέπεται από τη συμβολαιογραφική κλίμακα που ισχύει για τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Εντός τριών ετών από την έκδοση της εκκαθαριστικής απόφασης, ο κάτοχος των πόντων μπορεί να ζητήσει την κεφαλαιοποίησή τους σε μετρητά. Για αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017, η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία αυτή.

Κατόπιν αιτήματος του κατόχου του σημείου, η Εθνική Αρχή της Ρουμανίας για την Αποκατάσταση Περιουσιών εκδίδει, για 5 συνεχή έτη, τίτλους πληρωμής σε ισόποσες ετήσιες δόσεις, εντός του ορίου που ορίζει η εκκαθαριστική απόφαση. Οι τίτλοι πληρωμής εκδίδονται με τη χρονολογική σειρά έκδοσης των εκκαθαριστικών αποφάσεων.

Το ποσό της δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 20.000 RON (περίπου 4.350 Ευρώ), υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό που χορηγείται με τον τρόπο αυτό δεν υπερβαίνει το σύνολο των βεβαιωμένων ζημιών.

Παρουσίαση προθεσμιών που ορίζονται από τη ρουμανική νομοθεσία για την απόδοση ακινήτου σε

Ο νόμος 165/2013 καθορίζει διακριτές προθεσμίες για τη διευθέτηση των απαιτήσεων που έγιναν βάσει του Νόμου 10/2001, ενός από τους πρώτους νόμους για την απόδοση ενός ακινήτου στη Ρουμανία, σύμφωνα με τον αριθμό των φακέλων που κάθε νομική οντότητα καλείται να διευθετήσει, ως εξής:

α) εντός 12 μηνών, οι φορείς που επενδύουν βάσει του νόμου, οι οποίοι πρέπει να λύσουν έως και 2.500 αιτήματα·
β) εντός 24 μηνών, οι επενδυμένες δυνάμει του νόμου φορείς που πρέπει να διευθετήσουν μεταξύ 2.500 και 5.000 αιτήσεων·
γ) εντός 36 μηνών, οι επενδυμένες δυνάμει του νόμου φορείς που έχουν περισσότερα από 5.000 αιτήματα προς διευθέτηση.
Αυτές οι προθεσμίες λήγουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τα αρχεία που κατατίθενται στη ρουμανική γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής Αποζημιώσεων θα επιλυθούν εντός 60 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, εκτός από τους φακέλους γης που θα διευθετηθούν εντός 36 μηνών.

Ο νόμος ορίζει ότι οι φάκελοι διευθετούνται με τη σειρά εγγραφής τους στη ρουμανική γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής Διακανονισμού Αποζημιώσεων, αντίστοιχα στη Γραμματεία της Εθνικής Επιτροπής.
Ανάμεσα στις περιπτώσεις προτεραιότητας αναφέρουμε:
α) τους φακέλους στους οποίους η Γραμματεία της Εθνικής Επιτροπής ζήτησε έγγραφα·
β) φακέλους στους οποίους, με αμετάκλητες / τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί για την ύπαρξη και την έκταση του δικαιώματος, καθώς και το νόμιμο πρόσωπο.

Κατάσταση επιστροφών

Προς το παρόν, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 165/2013 για την απόδοση ακινήτου στη Ρουμανία, πολλά δημαρχεία της χώρας έχουν άλυτα εκατοντάδες, χιλιάδες ακόμη και δεκάδες χιλιάδες κοινοποιήσεις αποκατάστασης ακινήτων βάσει του Νόμου 10 /2001. Τα περισσότερα από αυτά είναι εγγεγραμμένα στο Βουκουρέστι και την Κωνστάντζα, δύο μεγάλες πόλεις της Ρουμανίας, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε ο Radu Pavel, Managing Partner της Pavel, Mărgărit and Associates Romanian Law Firm, στο συνέδριο «Τάσεις και προκλήσεις στη διαδικασία επιστροφής ακινήτων στη Ρουμανία» που διοργάνωσε το Legal Magazin Review.

Την πρώτη θέση σε αυτή την κορυφή καταλαμβάνει το Δημαρχείο του Βουκουρεστίου, με 24.142 ανεπίλυτους φακέλους. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το Δημαρχείο της Κωνστάντζας, με 3.171 φακέλους, και την τρίτη το Δημαρχείο του Αράντ, με 892 ανεπίλυτες ειδοποιήσεις. Τα περισσότερα από αυτά τα αρχεία βρίσκονται σε διάφορα στάδια διευθέτησης στη Ρουμανική Εθνική Αρχή για την Επιστροφή Περιουσιών. Η προθεσμία για τον νόμο αριθ.

Οι πρώην ιδιοκτήτες που πρέπει να ανακτήσουν ένα ακίνητο στη Ρουμανία πρέπει να απευθυνθούν σε Ρουμάνους δικηγόρους που ειδικεύονται στην αποκατάσταση, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους. Μια αγωγή κατά του ρουμανικού κράτους για την επιστροφή ακίνητης περιουσίας μπορεί να διαρκέσει χρόνια στο δικαστήριο. Με τη βοήθεια ενός Ρουμάνου δικηγόρου που έχει χρόνια πρακτικής στον τομέα της αποκατάστασης, οι πιθανότητες να τελειώσει μια δίκη όσο το δυνατόν γρηγορότερα είναι μεγάλες, λένε οι δικηγόροι στο Pavel, Margarit and Associates Romanian Law Firm.

***

Η ρουμανική δικηγορική εταιρεία Pavel, Mărgărit & Associates είναι μια από τις κορυφαίες δικηγορικές εταιρείες στη Ρουμανία, η οποία προσφέρει νομικές υπηρεσίες στην υψηλότερη ποιότητα, πέρα ​​από τις προσδοκίες του πελάτη. Το Δικηγορικό Γραφείο προσεγγίζει τις υποθέσεις με μέγιστο επαγγελματισμό και αφοσίωση. Απώτερος στόχος είναι η απόκτηση εξαιρετικών αποτελεσμάτων και η επίτευξη των στόχων του πελάτη, με αποτελεσματικό χρόνο. Μεταξύ των πελατών της Pavel, η Mărgărit & Associates είναι κορυφαίες πολυεθνικές και τοπικές εταιρείες. Το 2017, οι ιστορίες επιτυχίας της Ρουμανικής Δικηγορικής Εταιρείας έφεραν την αναγνώριση των πιο διάσημων διεθνών οδηγών και εκδόσεων. Έτσι, η ρουμανική δικηγορική εταιρεία Pavel, Mărgărit & Associates κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη Ρουμανία στην κατάταξη των δικηγορικών γραφείων επιχειρήσεων με τη μεγαλύτερη σχετική τεχνογνωσία φέτος, που πραγματοποιήθηκε από την έκδοση Legal 500, τον πιο διάσημο οδηγό για δικηγορικά γραφεία στον κόσμο, με έδρα το Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Το δικηγορικό γραφείο είναι επίσης διεθνώς αναγνωρισμένο από τον IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2017. Η ρουμανική δικηγορική εταιρεία Pavel, Mărgărit & Associates είναι επίσης η μόνη δικηγορική εταιρεία στη Ρουμανία που προτείνεται από τον Global Law Experts Director στο Λονδίνο στην περιοχή πρακτικής επίλυσης διαφορών. Όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη Ρουμανική Δικηγορική Εταιρεία Pavel, Mărgărit & Associates
συμπεριλαμβανομένων των τομέων πρακτικής και των πιο σημαντικών συμφωνιών μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο, ο οποίος είναι ένας από τους πιο σύνθετους ιστότοπους δικηγορικών γραφείων στη Ρουμανία.