Η αγορά ενός ακινήτου στη Ρουμανία, όπως ένα διαμέρισμα ή σπίτι, βιομηχανική αίθουσα, κτίρια γραφείων μπορεί να γίνει από Ρουμάνους πολίτες, πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και ξένους πολίτες. Όσον αφορά το δικαίωμα ιδιοκτησίας γης, ιδίως γεωργικής γης στη Ρουμανία, ο νόμος προβλέπει ορισμένες ειδικές διατάξεις σχετικά με την αγορά τους, επομένως είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τη νομοθεσία που διέπει τέτοιες συναλλαγές. Από αυτή την άποψη, η Δικηγορική Εταιρεία Pavel, Margarit and Associates συνιστά έναν δικηγόρο εξειδικευμένο στα ακίνητα και τις κατασκευές, ο οποίος μπορεί να κάνει όλες τις πράξεις για την αγορά ακινήτου στη Ρουμανία.

Είτε μιλάμε για αγορά ακινήτου στη Ρουμανία, όπως ένα διαμέρισμα ή ένα σπίτι, μια βιομηχανική αίθουσα, ένα γραφείο κτιρίου, χρειαζόμαστε προσεκτική προσοχή στις νομικές λεπτομέρειες – από έγγραφα που πιστοποιούν την ιδιοκτησία του πωλητή έως αποσπάσματα βιβλίων γης, φορολογικά πιστοποιητικά, ενεργειακά πιστοποιητικά, τεχνική πραγματογνωμοσύνη και φυσικά σύναψη συμβολαίων αγοραπωλησίας ή πρακτικών παραλαβής.

Επίσης, ένας δικηγόρος ακινήτων μπορεί να κάνει μια έκθεση δέουσας επιμέλειας προκειμένου να αναλύσει τη νομική κατάσταση του ακινήτου.

Από το 2012, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μπορούν να αγοράζουν εκτάσεις στη Ρουμανία, ενώ γεωργικές εκτάσεις, δάση και δασικές εκτάσεις μπορούν να αποκτηθούν από τα αναφερόμενα άτομα από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ως εκ τούτου, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να έχουν ακίνητα, γη, διαμερίσματα ή σπίτια στη Ρουμανία όπως και οι Ρουμάνοι πολίτες. Οι αλλοδαποί πολίτες και οι απατρίδες θα αποκτήσουν την κυριότητα της γης υπό τους όρους που ρυθμίζονται από διεθνείς συνθήκες βάσει αμοιβαιότητας.

Σε ό,τι αφορά τις αγροτικές εκτάσεις που βρίσκονται εκτός δομημένης έκτασης, ο νόμος προβλέπει ειδικές διατάξεις για την αγοραπωλησία τους.

Οι Pavel, Margarit and Associates έχουν βοηθήσει πολλούς πελάτες σε έργα αγοράς ακινήτων, αναφέροντας, για παράδειγμα, την αγορά κατοικιών, διαμερισμάτων, οικοπέδων, κτιρίων γραφείων, βιομηχανικών αιθουσών και άλλων τύπων ακινήτων.

 Ισχύον νομικό πλαίσιο για την αγορά αγροτικής γης που βρίσκεται εκτός δομημένης έκτασης

Ο νόμος 17/2014 θεσπίζει μέτρα σχετικά με τη ρύθμιση των αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εκτός της οικιστικής εκποίησης που ισχύουν για τους Ρουμάνους πολίτες, αντίστοιχα για τους πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ ή της ASEE ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Οι αλλοδαποί πολίτες μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα κυριότητας επί γεωργικών εκτάσεων που βρίσκονται εκτός της οικιστικής περιοχής υπό τους όρους που ρυθμίζονται από διεθνείς συνθήκες, βάσει αμοιβαιότητας, υπό τους όρους του παρόντος νόμου.

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς υπηκόους που δεν εμπίπτουν στις προαναφερόμενες διατάξεις, θα μπορούν να κατέχουν ακίνητα αποκλειστικά επί των κτισμάτων, αποκτώντας δικαίωμα επιφάνειας επί της γης που σχετίζεται με αυτά.

Υπάρχουν επιλογές για να κατέχουν γη, για παράδειγμα, με τη σύσταση μιας ρουμανικής εταιρείας.

Ο αναφερόμενος νόμος προβλέπει ειδικές διατάξεις σχετικά με την πώληση γεωργικών εκτάσεων που βρίσκονται εκτός της οικιστικής περιοχής στη Ρουμανία, η τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα της Ρουμανίας και των διατάξεων σχετικά με το δικαίωμα προτίμησης είναι υποχρεωτική.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2021 εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου αριθ. 175/2020, όλοι όσοι θέλουν να πουλήσουν ή να αγοράσουν ένα ακίνητο στη Ρουμανία, όπως γεωργική γη, έχουν μια σειρά από υποχρεώσεις. Κάποια από αυτά παρέμειναν σε ισχύ από τον Νόμο αρ. 17/2014, που τροποποιείται ιδίως όσον αφορά τις πτυχές που σχετίζονται με τα δικαιώματα προτίμησης στις εκτάσεις που διατίθενται προς πώληση, οι κανόνες που ισχύουν αποκλειστικά για τις περιοχές εκτός των κατοικημένων περιοχών.

Η κύρωση της μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Ν. αριθ. 175/2020

Η πώληση ακινήτων στη Ρουμανία, όπως γεωργικές εκτάσεις στη Ρουμανία που βρίσκονται εκτός της οικιστικής περιοχής χωρίς σεβασμό του δικαιώματος προτίμησης ή χωρίς τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης σε αυθεντική μορφή από τον συμβολαιογράφο ή την έκδοση δικαστηρίου από το δικαστήριο απόφαση για αντικατάσταση της σύμβασης πώλησης απαγορεύεται κυρώνεται με ακυρότητα.

Επομένως, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τη ρουμανική νομοθεσία όταν θέλετε να αγοράσετε ένα ακίνητο στη Ρουμανία, όπως διαμερίσματα, σπίτια, βιομηχανικές αίθουσες, κτίρια γραφείων. Ένας δικηγόρος μπορεί να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και μπορεί επίσης να βοηθήσει σε μια δέουσα επιμέλεια ακινήτων που περιλαμβάνει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, τους ιδιοκτήτες, τους κινδύνους και τους νομικούς περιορισμούς, καθώς και να συντάξει μια συμφωνία αγοραπωλησίας ή πώλησης ακίνητης περιουσίας υποσχετική σύμβαση, ενώ παρέχει βοήθεια και εκπροσώπηση στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη συμβάσεων.

Pavel, Margarit and Associates recommend using the services of a lawyer to provide advice and legal assistance for the purchase of a property in Romania.

********

Το Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm είναι ένα από τα κορυφαία δικηγορικά γραφεία στη Ρουμανία, που προσφέρει κορυφαίες νομικές συμβουλές. Οι πελάτες της Ρουμανικής δικηγορικής εταιρείας είναι ξένες και κορυφαίες τοπικές εταιρείες και άτομα υψηλής αξίας. Το 2021, οι ιστορίες επιτυχίας της Ρουμανικής Δικηγορικής Εταιρείας έχουν φέρει αναγνώριση από τους πιο διάσημους διεθνείς οδηγούς και εκδόσεις. Η εταιρεία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη Ρουμανία από τη δημοσίευση Legal 500. Το ρουμανικό δικηγορικό γραφείο είναι επίσης αναγνωρισμένο από τον Οδηγό IFLR 1000 Financial and Corporate Guide 2021. Η ρουμανική δικηγορική εταιρεία Pavel, Margarit & Associates είναι επίσης η μόνη δικηγορική εταιρεία στη Ρουμανία που προτείνεται από τον Global Law Experts Director στο Λονδίνο στην περιοχή πρακτικής επίλυσης διαφορών.